Regulamin sklepu internetowego vegehome.pl

 

obowiązujący od dnia 21 marca 2019 roku

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.vegehome.pl jest prowadzony przez  Dominikę Owczarczyk, prowadzącą działalność pod nazwą Vege Home Dominika Owczarczyk z siedzibą w Bilczy, ul. Ściegiennego 161, 26-026 Morawica, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji O Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 959-15-36-500, numer Regon: 382488050

 

Dane kontaktowe:

 

1) adres korespondencyjny:

 

Vege Home

 

Bilcza, ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica

 

2) adres poczty elektronicznej: info@vegehome.pl

 

3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 515 196 906. Godziny pracy Biura Obsługi Klienta podane są na górze strony internetowej, w zakładce KONTAKT oraz w stopce u dołu strony internetowej www.vegehome.pl (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz).

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 

1) Vege Home-  Vege Home Dominika Owczarczyk z siedzibą w Bilczy, ul. Ściegiennego 161, Morawica, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 959-15-36-500, numer Regon: 382488050.

 

2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Vege Home dostępny na stronie internetowej pod adresem www.vegehome.pl;

 

3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Vege Home niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie;

 

5) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Vege Home skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;

 

6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

7) Salon – biuro/magazyn Vege Home znajdujący się pod adresem Vege Home,  Bilcza, ul. Kielecka 7,

26-026 Morawica;

 

8) Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą̨ którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

 1. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

 

 1. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego vegehome.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego vegehome.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego vegehome.pl, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym vegehome.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Vege Home podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Vege Home zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

 

 1. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

 

1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 

2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

 

3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

 

4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

 

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

 • 2 Rejestracja i logowanie

 

 1. Vege Home świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom dobrowolnie i nieodpłatnie założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego, zakładka Moje Konto.

 

 1. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

 

 1. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowy ma jednak możliwość: śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia, pobrania dowodu zakupu, skorzystania z opcji „zamów ponownie”, aktualizacji danych.

 

 1. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.vegehome.pl zakładki „Zarejestruj się” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 1. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

 

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zapisz”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Vege Home wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 

 1. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

 

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Vege Home za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@vegehome.pl, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

 

 1. Vege Home może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

 

1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

 

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

 

3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

 

4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

 1. Vege Home może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

 

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

 

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 

 1. Sklep internetowy umożliwia Klientowi uproszczoną formę logowania poprzez konto w serwisie Facebook, co nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

 • 3 Składanie zamówień

 

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.vegehome.pl.

 

 1. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 1. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

 

 1. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.vegehome.pl skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 

 1. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „Podsumuj zamówienie” oraz następnie „Przejdź do realizacji zamówienia”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

 

 1. W formularzu zamówienia należy wskazać:

 

1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

 

2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

 

3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż  Salon jako punkt odbioru.

 

 1. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.

 

 1. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.vegehome.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

 

 1. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.

 

 1. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Vege Home oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

 

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta – Moje Konto, zostanie niezwłocznie wysłana przez Vege Home wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Vege Home z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Vege Home. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z odnośnikami (linkami) do odpowiednich zakładek na stronie www.vegehome.pl zawierających niniejszy Regulamin, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 1. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 7 dni od otrzymania od Vege Home wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 3 punkt 12 niniejszego Regulaminu. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem zamówienia.

 

 1. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.

 

 1. Świadczenie przez Vege Home usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Vege Home za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Vege Home albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie (Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do momentu nadania przez Vege Home przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone najpóźniej w ciągu 1 godziny od momentu potwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, poprzez wysłanie na adres email info@vegehome.pl wiadomości o treści „Proszę o anulowanie mojego zamówienia o numerze …. (z podaniem numeru zamówienia)”, bez konieczności podawania przyczyny.

 

 • 4 Ceny towarów

 

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

 

 1. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 

 1. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

 

 1. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 1. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

 

 1. Produkty włączone do akcji Black Week nie podlegają dodatkowemu rabatowaniu kodami promocyjnymi.

 

 • 5. Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru

 

 1. Aktualnie dostępne sposoby płatności, w tym elektronicznych określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Metody płatności”, a są to: przelew, pobranie (płatność u kuriera), karta kredytowa, szybkie płatności typu Przelewy24, płatnosć odroczona PayPo, gotówka przy odbiorze towaru w Salonie.

 

 • 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

 

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Aktualnie dostępne sposoby dostawy określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Opcje dostawy”, a są to: kurier InPost, kurier DPD, odbiór własny w Salonie.

 

 1. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.

 

 1. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi 6 dni roboczych licząc od dnia:

 

1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez Vege Home do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,

 

2) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry kartą kredytową lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez Vege Home potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności,

 

We wskazanych powyżej przypadkach 4 dni robocze przeznaczone są na skompletowanie zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu, a następne 2 dni robocze przeznaczone są na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.

 

 1. W przypadku wybrania przez Klienta podczas składania zamówienia Salonu, jako miejsca dostarczenia zamówionego towaru, Klient zostanie powiadomiony przez Vege Home o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail), przesłanej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) zgodnie z danymi podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta.

 

 1. W celu odbioru zamówionego towaru w Salonie, Klient przedstawi Vege Home w miejscu odbioru towaru numer zamówienia, zamieszczony również w otrzymanych od Vege Home wiadomościach informujących o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie, a także wskaże imię i nazwisko Klienta wskazane w formularzu zamówienia.

 

 1. Zamówiony towar pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta w Salonie przez 7 dni od daty doręczenia Klientowi powiadomienia o gotowości zamówionego towaru do odbioru w Salonie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail), o której mowa w punkcie 5 powyżej. Zamówiony towar może zostać odebrany przez Klienta w Salonie w godzinach jego otwarcia. Adres Salonu oraz godziny jego otwarcia są dostępne na stronie internetowej w zakładce Opcje Dostawy.

 

 1. W przypadku gdy odbiór zamówionego towaru przez Klienta nie będzie możliwy w terminie określonym w punkcie 7 powyżej, Klient i Vege Home mogą uzgodnić inny termin odbioru towaru.

 

 1. W przypadku gdy Klient nie odbierze zamówionego towaru w Salonie wybranym przez Klienta w zamówieniu w terminie określonym w punkcie 7 lub punkcie 8 powyżej, Vege Home ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży. Vege Home może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego towaru przez Klienta, określonego w punkcie 7 i punkcie 8 powyżej.

 

 1. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawionym przez Vege Home paragonem lub fakturą obejmującą przedmiot zamówienia.

 

 1. Zaleca się, by Klient będący konsumentem dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Sprzedającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

 • 7 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) Klient – będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. - jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poza kosztami wskazanymi poniżej w pkt 7 i 8, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie i zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 1. Mając na względzie dobro klienta Sklep internetowy wydłuża termin odstąpienia od umowy bez podania przyczyny z 14 do 30 dni od daty otrzymania zakupionego towaru. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 

1) dla umowy, w wykonaniu której Vege Home wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

 

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy informując Vege Home o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@vegehome.pl.

 

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Vege Home niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Vege Home o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 10- dniowego terminu na adres: Vege Home - Bilcza, ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica, z dopiskiem „Zwrot”.

 

 1. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Vege Home niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

 

 1. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Vege Home przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

 

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 • 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

 

 1. Vege Home jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Vege Home ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail info@vegehome.pl, tytułując wiadomość „Reklamacja”.

 

 1. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Vege Home dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.

 

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Vege Home dostarczyć wadliwy towar na adres: Vege Home - Bilcza, ul. Kielecka 7, 26-026 Morawica.

 

 1. Vege Home rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:

 

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@vegehome.pl,

 

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 515 196 906, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 

 1. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

 1. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Vege Home zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

 • 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z
  art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja
  Europejska udostępnia internetowy system
  rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

 

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Vege Home, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

 • 10 Newsletter

 

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Vege Home. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili zgodę poprzez podanie imienia oraz adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) po pojawieniu się komunikatu na stronie internetowej www.vegehome.pl lub kliknięcie w zakładkę u dołu strony internetowej sklepu, na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 

 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Vege Home, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Vege Home. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

 

 1. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link "Wypisz się z Newslettera" umieszczony na dole strony głównej www.vegehome.pl, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

 • 11 Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Vege Home Dominika Owczarczyk z siedzibą w Bilczy, ul. Ściegiennego 161, Morawica, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 959-15-36-500, numer Regon: 382488050

 

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z naszym Administratorem ochrony danych, pisząc na adres: info@vegehome.pl

 

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w sklepie on-line, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia dla celów ochrony interesów konsumentów.

 

 1. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.

 

 1. Każdy Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

 

 1. W oparciu o dane osobowe Klientów, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Vege Home wykorzystuje pliki typu cookies, a szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności”.

 

 • 12 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

 

 1. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.vegehome.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.)

 

 1. Vege Home honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin Sklepu”, w siedzibie Vege Home oraz w Salonie. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.

 

 1. Vege Home zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.vegehome.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.vegehome.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Vege Home - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 2 punkt 9 niniejszego Regulaminu.

 

 1. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).

 

 1. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 marca 2109 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia:

 

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

 

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

 

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

 

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Vege Home Dominika Owczarczyk  z siedzibą w Bilczy, ul. Ściegiennego 161, Morawica, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): info@vegehome.pl, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 515 196 906, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@vegehome.pl zatytuuowane „Zwrot”.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 10 dni od daty otrzymania zwrotu towaru. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztami przewidzianymi przepisami prawa.

 

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 10 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 10 dni na adres:

 

Vege Home

 

Bilcza, ul. Kielecka 7

 26-026 Morawica

 

z dopiskiem „Zwrot”.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

 

Odpowiadają Państwo zgodnie z przepisami prawa za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prosimy o odesłanie towaru opatrzonego kompletem metek, nie noszącego śladów użytkowania wraz z oryginalnym  dowodem zakupu.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

WZÓR

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

Adresat:…………………………………………………………………………………………………………………………

 

e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

 

 

Lp.     Nazwa                                 Rozmiar                            Ilość                 Cena jednostkowa brutto

 

 

 

1..……………………………………………………………………………………………………………….………………..

 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

4…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

5…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Data zawarcia umowy /odbioru

 

 

 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta

 

 

 

………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

 

Adres konsumenta

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data/ Podpis konsumenta

 

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło